Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
ศึกษาดูงานด้านการผลิตปศุสัตว์ในระบบอินทรีย์
             วันที่ 12 มีนาคม 2564 สัตวแพทย์หญิง ดร.พชรพร ตาดี อาจารย์ผู้สอน วิชา สศ 446 การผลิตสัตว์ในระบบอินทรีย์ ได้นำนักศึกษา จำนวน 14 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการผลิตปศุสัตว์ในระบบอินทรีย์ เพื่อการศึกษาความรู้นอกห้องเรียน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่