Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
คณะนักวิจัยเข้าเฝ้าถวายรายงานโครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่กระดูกดำ
และโครงการส่งเสริมการใช้หอยเชอรี่เป็นอาหารสัตว์
             วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ผศ.ดร.ประภากร ธาราฉาย, ผศ.ดร.ทองเลียน บัวจูม และคณะนักวิจัย ของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปยังกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” และได้ถวายรายงานความก้าวหน้าของโครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่กระดูกดำ และโครงการส่งเสริมการใช้หอยเชอรี่เป็นอาหารสัตว์ ณ บ้านหนองไผ่ ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ นอกจากนี้คณะทำงานได้ส่งมอบไก่ประดู่หางดำ จำนวน 1,980 ตัว และไก่กระดูกดำจำนวน 1,500 ตัว ในพื้นที่ อำเภอสำโรงทาบ อำเภอศีขรภูมิ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ และอำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ผลิตลูกไก่เลี้ยงเพื่อเป็นอาหารในครัวเรือน และจำหน่ายเป็นรายได้เสริม พร้อมให้คำแนะนำด้านการสร้างโรงเรือน การเลี้ยง การจัดการ การสุขาภิบาล การป้องกันโรค และการกำจัดพยาธิภายนอกด้วยสมุนไพรในท้องถิ่น