Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
ออกสำรวจพื้นที่เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ
             วันที่ 8 กันยายน 2559 ผศ.ดร.ประภากร ธาราฉาย และ อ.สพ.ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ อาจารย์ประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักศึกษาสาขาสัตว์ปีก ชั้นปีที่ 4 ลงพื้นที่ ต.ชมพู อ.สารภี จ.เชียงใหม่ เพื่อศึกษาสภาพพื้นที่และการเลี้ยงการจัดการไก่ประดู่หางดำของเกษตรกร เป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนในสภาพของชุมชน ที่เข้าร่วมโครงการ “การพัฒนาอาชีพเกษตรปลอดภัยมุ่งสู่เกษตรอินทรีย์ของกลุ่มเกษตรกร อ.สารภี จ.เชียงใหม่” พร้อมกันนี้ได้ให้ข้อแนะนำและแนวทางการแก้ไขด้านการจัดการและการป้องกันโรคในช่วงฤดูฝน