Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
เลือกตั้งกรรมการสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
             วันที่ 20 พฤษภาคม 2558 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดเลือกตั้งกรรมการสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ณ บริเวณด้านหน้าห้อง
สำนักงานคณบดี คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี โดยคุณรจนา อุดมรักษ์ ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการฯ