Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
กิจกรรมแม่โจ้จิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยและชุมชน MJU : Green Heart & Smart University
             วันที่ 3 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้จัดกิจกรรม แม่โจ้จิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยและชุมชน MJU : Green Heart & Smart University ภายใต้โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ ความเป็นลูกแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2563 “รากแก้วแม่โจ้” เป็นกิจกรรมด้านอาสาพัฒนาบำเพ็ญประโยชน์ และส่งเสริมจิตอาสาให้แก่นักศึกษาใหม่ ซึ่งจะจัดให้มีการร่วมมือร่วมใจกันของผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาในการร่วมกันพัฒนาพื้นที่ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย โดย คณะสัตวศาสตร์ฯ ได้ทำการพัฒนาในส่วนของ บริเวณอาคารศูนย์สัตวศาสตร์ฯ , บริเวณถนนรอบพื้นที่คณะฯ และฟาร์มของคณะฯ