Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท สหฟาร์ม จำกัด จำนวน 2 ฉบับ
             วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท สหฟาร์ม จำกัด จำนวน 2 ฉบับ เพื่อร่วมมือในด้านวิชาการวิจัย ส่งเสริมการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ นางสาวจารุวรรณ โชติเทวัญ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สหฟาร์ม จำกัด เป็นผู้แทนลงนามของทั้งสองฝ่าย ทั้งนี้ มีคณะผู้บริหารของทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้อง Smart classroom ชั้น 2 อาคาร 25 ปีธุรกิจการเกษตร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำหรับการลงนามความวิชาการในครั้งนี้ บริษัทฯ จะสนับสนุนสถานที่สำหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้แก่นักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับโรงงานแปรรูปอาหารสำเร็จรูปไก่สด และโรงงานแปรรูปอาหารไก่ปรุงสุก รวมถึงกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน ทุกการศึกษา ทุนวิจัยและพัฒนาวิชาการ การฝึกประสบการณ์เกี่ยวกับกิจการไก่พ่อ-แม่พันธุ์ โรงฟัก ฟาร์มไก่ และการบริหารจัดการฟาร์มที่ทันสมัย พร้อมทั้งจัดสวัสดิการต่างๆ ให้กับนักศึกษาตลอดระยะเวลาการฝึกประสบการณ์ โดยมหาวิทยาลัยจัดส่งนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้เข้ารับการฝึก ทั้งนี้ นักศึกษาที่ผ่านการฝึกตามเกณฑ์ ทางบริษัทยินดีรับเข้าเป็นพนักงานของบริษัทฯ ต่อไป และในส่วนของบันทึกความร่วมมือทางด้านวิชาการด้านการใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมไก่เพื่อผลิตไก่พื้นเมืองลูกผสมสามสายเลือด ทั้งสองหน่วยงานจะร่วมกันพัฒนาความรู้ เทคโนโลยี และบุคลากรผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ และประสบการณ์ทางวิชาการร่วมกัน เพื่อนำผลที่ได้ไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง