Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
นักศึกษาโครงการสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 นำเสนอผลการปฏิบัติงาน
             คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมนำเสนอผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ในระหว่างวันที่ 21 - 23 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี ผศ.ดร.ประภากร ธาราฉาย รองคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธี