Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมในโครงการโคบาลอาสารักษาวัวลัมปีสกิน
             วันที่ 7 ธันวาคม 2564 ผศ.ดร.สุบรรณ ฝอยกลาง อาจารย์ประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ อาจารย์ประจำคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, นายศร ธีปฏิมากร ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง และนายวินิจ วงศ์วโรฬาร หัวหน้าสำนักงานองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ภาคเหนือตอนบนและทีมงาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ความรู้และทักษะการป้องกันรักษาฟื้นฟูโค-กระบือที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดลัมปีสกิน” ภายใต้โครงการ “มข. โคบาลอาสารักษาวัวลัมปีสกิน” จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดยมีนักศึกษาสาขาโคนม-โคเนื้อ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นโคบาลอาสาในโครงการ 7 คน ได้แก่ นายอรรถพล ชูรส, นายภานุพงศ์ ชีรวัฒน์, นายวงศ์รุ่งทรัพย์ สุขท่า, นางสาววราภรณ์ ทะวิลา, นายศุภวัฒน์ ฟักลำพู, นางสาวอชิรญา เกาะแก้ว และนายอภิสิทธิ์ สอนกล้า