Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
พิธีส่งมอบงานให้กับคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
             วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวต้อนรับบุคลากรของคณะสัตวศาสตร์ฯ พร้อมทั้งส่งมอบสรุปรายงานผลการดำเนินงานของคณะฯ ในฐานะการดำรงตำแหน่งรักษาการแทนคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ให้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 โดยคณบดีฯ ได้กล่าวถึงนโยบาย ทิศทางการพัฒนาเพื่อสานต่องานเดิม และพัฒนางานใหม่ให้กับบุคลากรคณะฯ รับทราบและร่วมกันทำงานเพื่อพัฒนาคณะฯ ต่อไป ณ ห้องประชุม 2201-2 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี