Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
ถวายรายงานความก้าวหน้าโครงการในงานมูลนิธิชัยพัฒนา
             วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 คณาจารย์และบุคลากรคณะสัตวศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และถวายรายงานความก้าวหน้าของโครงการเลี้ยงไก่กระดูกดำพระราชทาน ณ ต.บ้านด้าย อ.แม่จัน จ.เชียงราย และโครงการเลี้ยงแพะพันธุ์แบล็คเบงกอลสายพันธุ์แท้ ณ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย