Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
ลงพื้นที่ติดตามการตรวจการตั้งครรภ์ของโคเนื้อ จากโครงการปรับปรุงระบบการผลิตโคเนื้อของเครือข่ายสภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษด้วยเทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ์และองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีอาหารสัตว์
             วันที่ 13 สิงหาคม 2564 นางสาวพิชามญชุ์ แซ่จึง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายวิศณ์ ประสานพันธ์ หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร ลงพื้นที่เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคเนื้อยั่งยืนจังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายมนตรี สินสุพันธ์ ประธานเครือข่ายฯ ติดตามการตรวจการตั้งครรภ์ของโคเนื้อ จากโครงการปรับปรุงระบบการผลิตโคเนื้อของเครือข่ายสภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษด้วยเทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ์และองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีอาหารสัตว์ ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมการยกระดับศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (การใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม) จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยความร่วมมือของทีมงานวิจัยคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์ เป็นหัวหน้าโครงการ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคเนื้อยั่งยืน และสภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ (ที่มา : สภาเกษตรกร จังหวัดศรีสะเกษ)