Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมคณะผู้แทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้เยือน Northern Agriculture and Forestry College (NAFC)
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการศึกษา
             วันที่ 1 กันยายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี พร้อมด้วย รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี และอาจารย์ประจำหลักสูตร โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมคณะผู้แทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เดินทางเยือน Northern Agriculture and Forestry College (NAFC) ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมี Dr. Outhai Soukkhy, Director of NAFC พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ซึ่ง NAFC และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้มีความร่วมมือทางวิชาการกันมายาวนาน ครั้งนี้ได้มีการลงนามต่ออายุความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง 2 สถาบัน พร้อมกับหารือในการสานต่อกิจกรรมตามความร่วมมือให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ทั้งการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา การวิจัย และการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน พร้อมทั้งสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับบุคลากรและนักศึกษาจาก NAFC ที่มีความสนใจจะไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้