Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์
             วันที่ 9 สิงหาคม 2560 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 150 คน โดยมีคุณนิตยา งามสง่า ผู้อำนวยการ College Relation ศูนย์สหกิจศึกษาและทวิภาคีเครือเบทาโกร เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Career Planning Guideline and Orientation” ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี