Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
นักศึกษาและคณาจารย์สาขาวิชาเกษตรเคมี ศึกษาดูงานฟาร์มคณะสัตวศาสตร์ฯ
             วันที่ 21 ตุลาคม 2559 นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรเคมี คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และอาจารย์ผู้ควบคุม จำนวน 31 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการผลิตสัตว์ ณ ฟาร์มสัตว์ปีก ฟาร์มสุกร และฟาร์มโคนมและโคเนื้อ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีนักวิชาการสัตวบาลเป็นผู้บรรยายให้ความรู้