Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
ต้อนรับรักษาการแทนคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
             วันที่ 7 ตุลาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวต้อนรับ พร้อมรายงานผลการดำเนินงานของคณะฯ ที่ผ่านมาให้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในฐานะผู้ดำรงตำแหน่งรักษาการแทนคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี รับทราบ ทั้งนี้ รักษาการแทนคณบดีคณะสัตวศาสตร์ฯ ได้กล่าวถึงนโยบาย ทิศทางการพัฒนาเพื่อสานต่องานของคณะฯ ให้กับบุคลากรคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีรับฟัง เพื่อพัฒนาและสนับสนุนให้การบริหารจัดการคณะฯ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุม 2201-2 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี