Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
หารือเรื่องแนวทางการทำวิจัยการผลิตสัตว์อินทรีย์
             วันที่ 24 มีนาคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ คณบีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ของคณะฯ ร่วมต้อนรับ Professor Dr.Koh-en Yamauchi จาก Kagawa University ประเทศญี่ปุ่น เพื่อหารือเรื่องแนวทางทำวิจัยการผลิตสัตว์อินทรีย์ ณ ห้องประชุม 2209 และจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การใช้เทคนิค LM และ SEM ในการวิจัยทางสัตวศาสตร์” โดย Professor Dr.Koh-en Yamauchi เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้กับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของคณะฯ ณ ห้องประชุม 2201-2 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี