Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
กิจกรรมการติดตามขบวนการวิจัยด้วย OKR
             วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการติดตามขบวนการวิจัยด้วย OKR ภายใต้โครงการพัฒนางานวิจัย โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์ รองคณบดีฯ ฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ เป็นผู้กล่าวเปิดกิจกรรมและกล่าวต้อนรับผู้ร่วมกิจกรรม กิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรระดับประเทศ ดร.ปรเมษฐ์ ชุ่มยิ้ม เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ ประสบการณ์ และการจัดทำ Workshop ณ ห้องประชุม 2201-2 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี