Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
             วันที่ 13 มิถุนายน 2561 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้ทราบถึงนโยบายการบริหารงานของคณะฯ, ทำความรู้จักกับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่, สถานที่ภายในอาคารศูนย์สัตวศาสตร์ฯ, แนะนำการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี