Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
บรรยายพิเศษเรื่อง “การวัดผลการเรียนและการทวนสอบสำหรับอาจารย์”
             วันที่ 27 เมษายน 2559 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ เพื่อการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ฤตินันท์ สมุทรทัย อาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง “การวัดผลการเรียนและการทวนสอบสำหรับอาจารย์” ณ ห้องประชุม 2201-2202 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี