Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
ฝึกอบรมการเลี้ยงสุกร
             วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการฐานการเรียนรู้ การเลี้ยงสุกรแบบครบวงจร ในหัวข้อ “การเลี้ยงสุกร” ให้กับเกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป ณ อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี ผศ.ดร.อภิชัย เมฆบังวัน บรรยายหัวข้อ “การผสมเทียมสุกร”, ดร.จำรูญ มณีวรรณ บรรยายหัวข้อ “การจัดการฟาร์มสุกรในฤดูฝน”, น.สพ.ภาณุพงศ์ มหาพรหม บรรยายหัวข้อ “โรคและการสุขาภิบาลฟาร์มสุกร” และ นายกิตติพงษ์ ทิพยะ บรรยายหัวข้อ “การผสมเทียมสุกร”