Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
คณะสัตวศาสตร์ฯ บริจาคมูลสุกร
             วันที่ 23 มิถุนายน 2563 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี บริจาคมูลสุกร ของฟาร์มสุกร จำนวน 40 กระสอบให้กับสาขาพืชผัก คณะผลิตกรรมการเกษตร เพื่อนำไปทำปุ๋ยในการปลูกผักสำหรับการเรียนการสอนของนักศึกษา โดยมี อาจารย์ ดร.แสงเดือน อินชนบท อาจารย์ประจำคณะผลิตกรรมการเกษตรเป็นผู้รับมอบ