Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
กิจกรรมฝึกอบรม เรื่อง เกณฑ์ประเมินสำนักงานสีเขียว
             วันที่ 28 มิถุนายน 2562 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีจัดกิจกรรมฝึกอบรม เรื่อง การให้ความรู้การดำเนินงานสำนักงานสีเขียวของสำนักงาน ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร โดยมี นางสาวเพชรประกายแก้ว ดวงหฤทัยทิพย์ รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่บุคลากรของคณะฯ เพื่อเตรียมเข้ารับการตรวจประเมินโครงการสำนักงานสีเขียว Green office สำนักงานคณบดี ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุม 2201-2 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี