Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
กิจกรรมวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2561
             วันที่ 4 มิถุนายน 2562 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของคณะฯ มีส่วนร่วมในการวิพากษ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนรายงานการประเมินตนเองฯ ณ ห้องประชุม 2209 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี