Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
อบรมเรื่องการจัดการและการเลี้ยงสัตว์เชิงธุรกิจ
             บุคลากรของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรฝึกอบรมเรื่อง “การจัดการและการเลี้ยงสัตว์เชิงธุรกิจ” โดยมี ผศ.ดร.ประภากร ธาราฉาย รองคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายวิชาการ บรรยายในหัวข้อ “การเลี้ยงและการจัดการไก่ไข่เชิงอุตสาหกรรม”, อ.ดร.จำรูญ มณีวรรณ บรรยายในหัวข้อ “การจัดการฟาร์มสุกร”, ผศ.ไพโรจน์ ศิลมั่น บรรยายในหัวข้อ “การเลี้ยงและการจัดการฟาร์มโคนมและโคเนื้อ”, น.สพ.ณรงค์ แก่นแก้ว บรรยายในหัวข้อ “โรคและการสุขาภิบาลฟาร์มโคนมและโคเนื้อ”, อ.สพ.ญ.ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ บรรยายในหัวข้อ “โรคและการสุขาภิบาลฟาร์มสัตว์ปีกและสุกร”, นายกิตติพงษ์ ทิพยะ นักวิชาการสัตวบาล บรรยายในหัวข้อ “การปฏิบัติงานฟาร์มสุกรที่ดี”, นายครรชิต ชมภูพันธ์ นักวิชาการสัตวบาล บรรยายในหัวข้อ “สาธิตการทำวัคซีนในสัตว์ปีก” และนายอภิชาติ หมั่นวิชา นักวิชาการสัตวบาล บรรยายในหัวข้อ “การจัดการฟาร์มแพะและแกะ” เป็นวิทยากรบรรยายให้กับพนักงานบริษัท น้ำปิงปศุสัตว์(2000) จำกัด และผู้มีหน้าที่ให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาต่าง ๆ แก่เกษตรกร จำนวน 19 คน ในระหว่างวันที่ 17 - 18 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม 2201-2 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี