Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้ (KM)
             วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 คณะสัตวศาสตร์ฯ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้ (KM) ให้กับอาจารย์และบุคลากรของคณะฯ เรื่อง “การใช้ระบบ e-manage อย่างไรให้คุ้มค่า และการลาด้วยระบบลา on line” ณ ห้องประชุม 2201-2 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี นายอาทิตย์ แก้วถาวร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานวิจัยและพัฒนาศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และนางสาวอทิตยา คำภิระ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ งานระบบเครือข่ายและบริการอินเตอร์เน็ต ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้