Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
ตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว ประจำปี 2566
             วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2566 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ารับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว จากคณะกรรมการภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2566 ณ อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
ล