Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
             คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับหลักสูตร โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์เถลิงศักดิ์ อังกุรเศรณี เป็นประธานกรรมการตรวจประเมินหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนิท สิทธิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริกาญจน์ จันทร์เรือง และ อาจารย์ ดร.ศรัณย์ จันทร์ทะเล และร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินหลักสูตร ในระหว่างวันที่ 8 - 10 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม 2209 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี