Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร งานมหกรรมเปิดโลกการเรียนรู้ สู่อนาคต
             ผศ.ดร.ประภากร ธาราฉาย รองคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยบุคลากรคณะสัตวศาสตร์ฯ เข้าร่วมงานมหกรรมเปิดโลกการเรียนรู้ สู่อนาคต ณ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม จ.พะเยา ในระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2562 เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี ซึ่งเปิดสอน 4 วิชาเอก ได้แก่ : สัตว์ปีก การผลิตสุกร โคนมและโคเนื้อ และอาหารสัตว์ ให้กับคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูแนะแนว และนักเรียนโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ซึ่งบรรยากาศในบูธประชาสัมพันธ์คณะฯ ได้นำสัตว์เลี้ยงแฟนซี (ไก่ต่อ-ไก่ตั้ง) ร่วมสร้างแสดงนิทรรศการเล็ก ๆ ภายในงานเพื่อความครึกครื้นและให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการสัมผัสได้จริง ทั้งนี้ได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารของโรงเรียน เรื่องแนวทางในการจัดการเรียนการสอนร่วมกันในกลุ่มสาระเกษตรให้กับนักเรียนระดับมััธยมศึกษาตอนปลายอีกด้วย