Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
คณะทำงานโครงการส่งเสริมการใช้หอยเชอรี่เป็นอาหารสัตว์ ลงพื้นที่อบรม
             วันที่ 29 กันยายน 2559 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผศ.ดร.ทองเลียน บัวจูม, อ.ยุทธนา สุนันตา, อ.สุรีรัตน์ ถือแก้ว และคณะทำงานโครงการส่งเสริมการใช้หอยเชอรี่เป็นอาหารสัตว์ ลงพื้นที่อบรม และร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกับเกษตรกร ในหัวข้อเรื่อง "การประยุกต์ใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ในท้องถิ่นและเศษเหลือจากผลผลิตทางการเกษตรมาเป็นอาหารสัตว์” และ “การประกอบสูตรอาหาร และการใช้หอยเชอรี่เป็นอาหารสัตว์” ณ บ้านขอนแก่น ต.หนองฮะ อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์