Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
เข้าร่วมฟังการนำเสนอผลการฝึกงาน พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาต่างชาติ
             วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย คณบดีคณะสัตวศาสตร์ฯ พร้อมด้วยอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมฟังการนำเสนอผลการฝึกงาน พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาต่างชาติ จำนวน 1 คน คือ Ms.Bidadari Kalila Artadhya จาก Gadjah Mada University ประเทศอินโดนีเซีย โดยเข้ารับการฝึกงานระหว่างวันที่ 16 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุม 2201-2 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี