Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
บรรยายพิเศษในหัวข้อ "โมเดลธุรกิจสำหรับการค้าพันธุกรรมปศุสัตว์"
             วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565 รายวิชา สศ 330 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 4 ปี เทียบเข้าเรียน ปรับปรุง 2561 อาจารย์ประจำวิชา ดร.ภาคภูมิ เสาวภาคย์ ความเชี่ยวชาญนวัตกรรมทางพันธุกรรมและเทคโนโลยีการทำฟาร์มอัจฉริยะ หรือ SMART-GIFT ได้รับเกียรติจากคุณมงคล คงสุข หัวหน้าฝ่ายบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีและพัฒนาระบบนิเวศน์นวัตกรรม และคุณสุรัญ กันทำสอน นักพัฒนาธุรกิจ สังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร หรือ MAP มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ "โมเดลธุรกิจสำหรับการค้าพันธุกรรมปศุสัตว์" ภายใต้แผนการเรียน "โมเดลธุรกิจด้านนวัตกรรมทางพันธุกรรมและเทคโนโลยีการทำฟาร์มปศุสัตว์ตามระเบียบกรมปศุสัตว์" โดยนักศึกษาได้ร่วมทำกิจกรรมเรียนรู้ Business Model Canvas ตามชนิดปศุสัตว์ที่แต่ละกลุ่มให้ความสนใจกับทางวิทยากร และกิจกรรมดังกล่าวจะถูกใช้ประเมินผลการเรียนรู้ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชาต่อไป