Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้รับเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
             วันที่ 23 สิงหาคม 2564 นางรจนา อุดมรักษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งหัวหน้างานนโยบาย แผน และการประกันคุณภาพ สำนักงานคณบดีคณะสัตวศาสตร์ฯ เป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการแสดงวิสัยทัศน์ ต่อคณะกรรมการคัดเลือกฯ และบุคลากรของคณะฯ ณ ห้องประชุม 2201-2202 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี และผ่านระบบออนไลน์ (โปรแกรม Microsoft teams)