Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี เข้าศึกษาดูงานคณะสัตวศาสตร์ฯ
             วันที่ 10 มีนาคม 2558 คณาจารย์ และนักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี จำนวน 21 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ ฟาร์มสัตว์ปีก และฟาร์มสุกรของคณะสัตวศาสตร์ฯ โดยมีนักวิชาการสัตวบาล เป็นผู้บรรยายให้ความรู้