Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
กิจกรรมอมรบเพื่อเตรียมความพร้อมนำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในหัวข้อ “บุคลิกภาพและเทคนิคการพูดนำเสนอในที่ชุมชน”
             วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2566 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมอมรบเพื่อเตรียมความพร้อมนำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในหัวข้อ “บุคลิกภาพและเทคนิคการพูดนำเสนอในที่ชุมชน” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์นรพนธ์ ธรรมวิเศษศรี อาจารย์พิเศษ วิชาวาทะวิทยา ของหลายสถาบัน เป็นผู้บรรยายในการอบรมครั้งนี้ ณ ห้องเรียน AT1413 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี