Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2557
             วันที่ 1 เมษายน 2558 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโทที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2557 โดยได้รับเกียรติจาก คุณนิตยา งามสง่า ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ภาคเหนือ และคุณจงยุทธ โสตถิปิณฑะ เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ ศูนย์สหกิจศึกษาและทวิภาคี บริษัท เบทาโกรภาคเหนือเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด บรรยายเรื่อง “การเตรียมความพร้อมสู่การทำงานและวิธีการสมัครงาน” ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี