Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
กิจกรรมอบรมการเตรียมตัวและการวางเป้าหมายในอนาคต
             วันที่ 15 มีนาคม 2560 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมอบรม เรื่อง การเตรียมตัวและการวางเป้าหมายในอนาคต ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 โดยได้รับเกียรติจากคุณรุ่งอรุณ การรัตน์ ผู้บริหารบริษัท Silver farm Group เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุม 2201-2 อาคารศูนย์ สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี