Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
อบรมให้ความรู้กับครูในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
             วันที่ 29 มีนาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะ เป็นวิทยากรฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง “การเลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อยอิสระ” และ “การฟักไข่และการสุขาภิบาลป้องกันโรคสัตว์ปีก” ในโครงการอาหารกลางวันให้กับครูในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 จำนวน 17 โรงเรียน ร่วมกับกรมปศุสัตว์ ณ ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อ.ด่านซ้าย จ.เลย