Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์สำหรับผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงสัตว์ (มาตาฐานฟาร์มแพะ)”
             วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ และสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ และสภาเกษตรกรจังหวัดลำพูน ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์สำหรับผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงสัตว์ (มาตาฐานฟาร์มแพะ)” แก่เกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจแพะล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง ณ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเป้าหมายในการจัดฝึกอบรม เพื่อให้เกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลในโครงการแพะแกะล้านนา ระยะที่ 1 ได้รับความรู้ด้านการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ (ฟาร์มแพะ) เพื่อการผลิตแพะที่ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค และเป็นการยกระดับผลผลิตภาคเกษตรตาม นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ด้วยหลักของศาสตร์พระราชาเพื่อเพิ่มมูลค่าตลอดห่วงโซ่อุปทานและสอดคล้องกับพันธกิจด้านการบริการทางวิชาการของ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยแม่โจ้