Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพสัตวศาสตร์
             อ.สพ.ญ.ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ รองคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย นายกิตติพงษ์ ทิพยะ นายอภิชาติ หมั่นวิชา นักวิชาการสัตวบาล นำนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์ฯ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพสัตวศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2563 เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกร เรื่อง การเลี้ยงและโรคปศุสัตว์ และทำวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อยให้แก่โคกระบือในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ 5 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านห้วยฮ่อม บ้านดอยตุง บ้านห้วยครก บ้านหนองแดง และบ้านโป่งขาว อ.กัลยานิวัฒนา จ.เชียงใหม่