Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพสัตวศาสตร์
             วันที่ 13-15 มีนาคม 2564 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ รองคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ พร้อมด้วยนายกิตติพงษ์ ทิพยะ นักวิชาการสัตวบาล , นายอภิชาติ หมั่นวิชา นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ ได้นำนักศึกษาฯ จำนวน 41 คน ลงพื้นที่จัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพสัตวศาสตร์ ครั้งที่ 3 ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย ทำวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อย,คอบวมและแบลคเลค ให้โค-กระบือ, วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัขและแมว,ตอนสุกร และจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร เรื่อง “การทำฟางหมักยูเรีย” โดย นายอภิชาติ หมั่นวิชา เป็นวิทยากรในการอบรม ณ หมู่บ้านภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางหินฝน ได้แก่ หมู่บ้านพุยใต้, หมู่บ้านแม่ตูม, หมู่บ้านปางหินฝน ต.ปางหินฝน และ หมู่บ้านแม่มะลอ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่