Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
ออกค่ายอาสาพัฒนา
             ในระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2558 อ.สพ.ญ.ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ , อ. ดร.วินัย โยธินศิริกุล และ อ.ภาคภูมิ เสาวภาคย์ อาจารย์ประจำคณะสัตวศาสตร์ฯพร้อมด้วยนายครรชิต ชมภูพันธ์ นักวิชาการสัตวบาล และนักศึกษาชมรมสัตว์ปีก คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดทำโครงการค่ายอาสาและพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านสัตว์ปีก ณ โรงเรียนบ้านแม่ตูม ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เพื่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่พื้นเมือง, จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการสุขาภิบาลการป้องกันโรค, การเลี้ยงไก่, สาธิตการทำกล้วยหมัก, สาธิตการทำน้ำยาล้างจาน และออกพื้นที่ทำวัคซีน