Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
สำนักตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบภายใน
             วันที่ 29 กันยายน 2559 รศ.ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรของคณะฯ เข้าร่วมรับฟังรายงานผลการตรวจสอบภายใน โดยมี นายประศาสน์ ก้องสมุทร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นผู้รายงาน ณ ห้องประชุม 2209 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี