Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
กิจกรรมฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมทางด้านทักษะของนักศึกษา
             วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมการฝึกอบรม เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน ก่อนออกฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และฝึกปฏิบัติงานทางด้านสัตวศาสตร์ในสถานประกอบการ ภายใต้โครงการ สหกิจศึกษาและการฝึกงาน ในระหว่างวันที่ 23-27 พฤษภาคม 2559 โดยมี ผศ.ดร.ประภากร ธาราฉาย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสัตวศาสตร์ฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมฯ และได้รับเกียรติจากคุณธีรพงษ์ โกษาแสง ผู้จัดการฝ่ายประสานการปฏิบัติงานและประชาสัมพันธ์ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บรรยายเรื่อง “การปรับตัวและพัฒนาตนเองในองค์กร วัฒนธรรมขององค์กร และการพัฒนาบุคลิกภาพ” ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี