Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
ได้รับเชิญเข้าให้คำปรึกษาและดำเนินกิจกรรมงานวิจัย
             อาจารย์ ดร.ภาคภูมิ เสาวภาคย์ อาจารย์ประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับเชิญเข้าให้คำปรึกษาแก่ผู้จัดการพรชัยฟาร์ม คุณภิสิทธิ์ เหมือนพรรณราย ในเรื่อง “ การใช้ประโยชน์และพัฒนาพันธุกรรมโคนม โคเนื้อ และแพะ” ณ ห้องประชุมใหญ่ห้างหุ้นส่วนจำกัดพรชัยอินเตอร์เทรด อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี และดำเนินกิจกรรมงานวิจัย "การพัฒนาอาหารเสริมโคประกวด" ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วิศิษฐิพร สุขสมบัติ ผู้ทรงคุณวุฒิเชี่ยวชาญอาหารและการผลิตโค เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมีนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา วิชาเอกโคนมและโคเนื้อ ทำการเก็บข้อมูลงานวิจัยภาคสนาม ณ ฟาร์มทดสอบสมรรถนะโคเนื้อ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ในระหว่างวันที่ 2 - 4 ตุลาคม 2563