Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
เข้าพบนายกเทศมนตรีเพื่อหารือส่งนักศึกษาเข้าฝึกงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น
             วันที่ 29 มกราคม 2563 ผศ.ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย พร้อมด้วย อ.สพ.ญ.ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ รองคณบดีฝ่ายบริหาร, อ.ดร.สุบรรณ ฝอยกลาง และ อ.ดร.จุฬากร ปานะถึก อาจารย์ประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี เดินทางไปประเทศญี่ปุ่นเพื่อเข้าพบนายกเทศมนตรี Mr.Shinji Ono และคณะกรรมการสภาเกษตรของเมือง Otofuke โดยได้หารือเรื่องการส่งนักศึกษาไปฝึกงานทางด้านฟาร์มโคนม พร้อมกับเยี่ยมชมโรงงานผลิตนมและผลิตภัณฑ์นม ที่มีส่วนแบ่งตลาดของนมในญี่ปุ่น 19% และฟาร์มเกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนจากฟาร์มโคนมสู่ฟาร์มโคนมอัตโนมัติ