Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
รับเชิญเป็นวิทยากรการประชุมสัมมนาเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือจังหวัดนครนายก
             ในวันที่ 26 สิงหาคม 2565 อาจารย์ ดร.ภาคภูมิ เสาวภาคย์ อาจารย์ประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับเชิญร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขในอาชีพการเลี้ยงกระบือ ในโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือจังหวัดนครนายก ณ โรงแรมจันทรา รีสอร์ท ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก