Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด เข้าแนะนำบริษัท
             วันที่ 14 มกราคม 2558 บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด เข้าแนะนำและประชาสัมพันธ์ธุรกิจและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัทฯ ให้กับนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์ฯ ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 เพื่อ ประกอบการตัดสินใจในการเข้าฝึกงาน, สหกิจศึกษา และทำงานร่วมกับบริษัทฯ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี