Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
กิจกรรมฝึกอบรม เรื่อง “การจัดการสารเคมี และของเสียที่เกิดจากการใช้สารเคมี” และ “ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ”
             วันที่ 21 สิงหาคม 2562 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมฝึกอบรม เรื่อง “การจัดการสารเคมี และของเสียที่เกิดจากการใช้สารเคมี” และ “ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ” ให้กับบุคลากรและนักศึกษาของคณะฯ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจถึงระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ สู่การนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทธี สุรีย์ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์ รองคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายวิจัย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฝึกอบรมฯ ณ ห้องประชุม 2201-2 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี