Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
ศึกษาดูงานและหาครือข่ายผู้เลี้ยงสัตว์อินทรีย์
             คณะทำงานโครงการผลิตอาหารสัตว์อินทรีย์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทองเลียน บัวจูม เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับปศุสัตว์อินทรีย์กับเกษตรกรรายย่อย, บริษัทเอกชน และหาเครือข่ายผู้ปลูกพืชอินทรีย์ (มันสำปะหลังอินทรีย์) ผู้เลี้ยงสัตว์อินทรีย์ (เลี้ยงโคนมอินทรีย์ เลี้ยงไก่อินทรีย์) ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดสระบุรี ในระหว่างวันที่ 2-6 เมษายน 2559