Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
กิจกรรมอบรมระบบมาตรฐานฟาร์ม ประจำปีการศึกษา 2563
             วันที่ 5 เมษายน 2564 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมอบรมมาตรฐานฟาร์ม ประจำปีการศึกษา 2563 ให้กับนักศึกษาและบุคลากรของคณะฯ รวมทั้งบุคคลภายนอก โดยมีวิทยากรจากสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ คือ น.สพ.ชัยโรจน์ โพธิ์เจริญ สัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ บรรยายเรื่อง มาตรฐานฟาร์มสุกร, สพ.ญ.มณิชญา ประชุม สัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ บรรยายเรื่อง มาตรฐานฟาร์มโคนมและโคเนื้อ และ สพ.ญ.ประวีณ์นุต สุนะ สัตวแพทย์ชำนาญการ บรรยายเรื่อง มาตรฐานฟาร์มไก่ไข่ ไก่เนื้อ ณ อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี